SỰ HẤP THỤ NICOTINE : KHÁC BIỆT GIỮA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ THUỐC LÁ TRUYỀN THỐNG

Sự hấp thụ nicotine: So sánh giữa thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống.

Một nghiên cứu mới của nhóm đã được xuất bản trên tạp chí Báo cáo khoa học . Nghiên cứu đánh giá sự hấp thụ nicotin từ việc sử dụng thuốc lá điện tử , so sánh một nhóm vapers kinh nghiệm (người sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày trong một khoảng thời gian trung bình là 19 tháng ) với người dùng thuốc lá truyền thống  ( tất cả đều là những người hút thuốc lá ) . Chúng tôi sử dụng thiết bị được coi là tiên tiến nhất tại thời điểm thực hiện nghiên cứu ( cuối năm 2013 – một Evic với một đầu đốt EVOD , tại 9W ) . Những người tham gia được yêu cầu hút 10 hơi thuốc lá truyền thống  trong vòng 5 phút và sau đó sử dụng thiết bị thuốc lá điện tử trong 60 phút. Các mẫu máu được thu thập tại chỗ, 5phút , 20 phút , 35 phút , 50 phút và mức 65phút và nicotine trong huyết tương đã được đo. Ngoài ra , chúng tôi ghi nhận số lượng hút và thời gian hút để khám phá mối liên hệ giữa số lần hút và lượng nicotine trong huyết tương .

Kết quả chính của nghiên cứu là người hút thuốc lá điện tử có nồng độ nicotin trong huyết tương thấp hơn đáng kể so với người dùng thuốc lá truyền thống . Điều đó đã được kết hợp với thời gian hút. Các con số cho thấy rằng  các yếu tố khác rất quan trọng trong việc cung cấp nicotine vào máu ngoài thời gian hút (như thời gian hút vào, hút vào sâu ) . Đáng chú ý, số lượng hút là giống nhau trong hai nhóm, do đó nó không có ảnh hưởng về sự khác biệt về mức độ nicotin đo được. Khi hút thuốc lá điện tử  có nồng độ nicotin trong huyết tương thấp hơn 5 phút so với hút thuốc 1 điếu thuốc lá.

Kết luận là , rõ ràng , không có nguy cơ quá liều nicotine khi sử dụng thuốc lá điện tử ngay cả với người sử dụng lần đầu. Người dùng lần đầu có được ít nicotine từ thuốc lá điện tử hơn so với người đã sử dụng lâu , xác minh rằng có quá trình học tập sử dụng thuốc lá điện tử . Những người hút thuốc nên được thông báo đầy đủ rằng họ có thể không nhận được đủ chất nicotine có trong thuốc lá khi bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử và rằng họ cần phải điều chỉnh cách sử dụng của họ . Điều này là rất quan trọng để tránh sự thất vọng ban đầu của người hút thuốc lá liên quan đến sự hấp thụ chất nicotine thấp , mà có thể dẫn đến việc từ bỏ sử dụng thuốc lá điện tử và cuối cùng trong một nỗ lực không thành công để bỏ hút thuốc lá .
Như đã đề cập ở trên, các thiết bị được sử dụng trong nghiên cứu này hiện nay đã lỗi thời , và chúng tôi có bằng chứng cho thấy đầu thế hệ mới cung cấp nhiều nicotin hơn rất nhiều ( đặc biệt là khi sử dụng mức công suất cao) . Chúng tôi hy vọng rằng các thiết bị thế hệ mới sẽ cung cấp nicotine với một tốc độ nhanh hơn và do đó dễ chấp nhận hơn đối với người hút thuốc lá bằng cách đáp ứng đủ nhu cầu nicotine của họ.

Nội dung cùng danh mục